Ondernemersregelingen

coronaOok ondernemers in de gemeente Geertruidenberg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De genomen maatregelen vragen veel van iedereen. Van u als ondernemer, van uw medewerkers en onze inwoners. Samen moeten we de huidige coronacrisis het hoofd bieden. Dit doen we door elkaar zoveel mogelijk te helpen, flexibel en creatief te zijn en ondernemerschap in te zetten. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het belangrijk om in deze moeilijke tijd alert te blijven. Ook vragen wij u nadrukkelijk om de maatregelen van het RIVM na te leven ter bescherming van uw medewerkers. Let daarom goed op uzelf en uw medewerkers en blijf elkaar helpen waar het kan.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet opnieuw met een uitbreiding van het steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de eerdere noodpakketten. De verruimingen gelden voor het 3e kwartaal van 2021.

U leest meer over de coronasteun op Rijksoverheid.nl.

Samen met het kabinet doen wij er alles aan om onze ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Het Rijk heeft hiervoor een aantal financiële regelingen opgesteld. 

Het is natuurlijk fijn dat er verschillende regelingen zijn. Toch kunnen we ons voorstellen dat u niet precies weet voor welke regeling uw bedrijf in aanmerking komt. Om u te helpen, introduceerden NO-NCW en MKB-Nederland de coronacalculator. De coronacalculator geeft u inzicht in de steunregelingen die voor u relevant zijn.

Als gemeente voelen we ons betrokken bij de ondernemers en dragen we de culturele en creatieve sector een warm hart toe. Daarom treffen we extra maatregelen om diverse doelgroepen financieel te ondersteunen of te ontlasten. 

Precariobelasting

Over het jaar 2020 en van januari t/m oktober 2021 brengen we geen precariobelasting in rekening voor het gebruik van gemeentegrond bij horecaterrassen. 

Toeristenbelasting

De betaling van toeristenbelasting over het jaar 2020 schorten we op verzoek op tot en met oktober 2021. 

Verzoek indienen

Gemeentelijke belastingen

U kunt als inwoner of ondernemer een verzoek indienen voor opschorting van de betaling van gemeentelijke belastingen. Vervolgens kunnen we de betalingen opschorten tot en met oktober 2021. Nadien maken we met u betalingsafspraken.

Verzoek indienen

Verlenging tijdelijke uitbreiding terrassen en afwijking bestemmingsplan voor de horeca

Om in horecabedrijven de 1,5 meter aan te kunnen houden, zijn er in het voorjaar van 2020 tijdelijke exploitatievergunningen afgegeven om de terrassen ruimer op te kunnen stellen. Om ook komend voorjaar en zomer op een verantwoorde wijze gasten te ontvangen, verlengen we de tijdelijke exploitatievergunningen automatisch tot en met de maand oktober 2021. Neem voor meer informatie contact op met Djoy Jacobs via het telefoonnummer 14 0162 of stuur een mail naar d.jacobs@geertruidenberg.nl

Als ondernemer kunt u mogelijk gebruikmaken van de Tozo-regeling. De Tozo-regeling is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronamaatregelen tot onder het sociaal minimum daalt.

Tozo 5-uitkering aanvragen

Vanaf 1 juli 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van tozo 5 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 augustus 2021, dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021.

Komt het inkomen van uw huishouden boven het sociaal minimum? Dan kunt u, net als bij Tozo 4, geen aanspraak maken op Tozo 5 uitkering voor levensonderhoud.

Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1, 2, 3 en 4

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u in de Tozo 5-regeling een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Voorwaarde is wel dat de leningen voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 samen maximaal € 10.157 bedragen.

U kunt geen beroep doen op Tozo 5-lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Aflossen Tozo-lening bedrijfskrediet

Vanaf 1 januari 2022 moeten de Tozo-leningen bedrijfskapitaal 1, 2, 3, 4 en 5 worden terugbetaald. Als u een lening heeft, dan ontvangt u hierover in mei een brief.

Controle gegevens

Zowel bij de aanvraag als achteraf kunnen wij uw gegevens controleren. Als bij de controle blijkt dat u te veel heeft ontvangen, dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan betalen wij u het te weinig ontvangen bedrag alsnog. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moeten wij u een boete opleggen en vorderen wij de bijstand terug. De hoogte van de boete wordt vastgesteld op basis van het benadelingsbedrag.

Voorkom kosten achteraf

Bij een aanvraag Tozo 5 geeft u een inschatting van uw inkomsten (en die van uw partner) voor de aankomende maanden (maximaal 3 maanden). Blijkt achteraf dat de inschatting niet correct is, dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren. Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente.

Tozo verlengen

Nieuwe aanvraag Tozo

Inkomenswijziging doorgeven

Heeft u vragen over de regeling? Lees dan de veelgestelde vragen.

Heroriëntatie voor zelfstandige ondernemers

Heroriëntatie voor zelfstandige ondernemers 

Vanaf 2021 is er ook de mogelijkheid voor heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer. Met deze nieuwe mogelijkheid ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als (tijdelijk) werknemer in loondienst. Alle zelfstandigen kunnen voor advies over mogelijkheden in de toekomst bij ons terecht. Wij inventariseren graag samen met u of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, bemiddeling richting werk, heroriëntatie op uw toekomst. U kunt uw mogelijkheden vrijblijvend verkennen.

 • Plan een vrijblijvend gesprek in om de mogelijkheden te bespreken door een mail te sturen naar info@geertruidenberg.nl (t.a.v tozo-herorientatie) of neem contact op met de klantmanager tozo-heroriëntatie via tel 140162.

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

De TVL is beschikbaar voor bijna alle sectoren die met hun bedrijf voor 15 maart 202 ingeschreven stonden in het Handelsregister van KVK. Vanaf TVL Q2 2021 zijn voor ondernemingen die zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 inschreven, die gegevens van 30 juni 2020 het uitgangspunt. Voor een paar specifieke sectoren is extra steun.

Gewijzigde voorwaarden

 • Een ondernemer moet minimaal € 1.500,- vaste lasten hebben in 3 maanden.
 • Voor het 2e kwartaal van de TVL (april-juni 2021) geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 550.000,- voor MKB bedrijven (tot 250 werknemers) en € 1.200.000,- voor niet-MKB bedrijven.

Wie kan TVL aanvragen?

De TVL is voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Met de adviestool op Rvo.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor TVL Q1 2021. En zo ja, hoeveel u kunt verwachten. TVL Q2 2021 is gesloten voor MKB. Grote ondernemingen kunnen nog tot 10 juni een aanvraag doen.

Aanvragen

U vraagt de TVL telkens voor een periode van 3 maanden aan. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam. U kunt de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 tot en met 20 augustus, 17.00 uur aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Hebt u minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u uw woonlasten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). TONK is een vergoeding voor een gedeelte van de vaste kosten die u moet maken en die betrekking hebben op het wonen: huur of hypotheekrente en de kosten van gas en energie. 

Wanneer hebt u mogelijk recht op TONK

U heeft recht op een vergoeding TONK als:

 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Geertruidenberg in de Basisregistratie personen.
 • U op dit moment ten minste 25% minder inkomen heeft dan in januari 2020.
 • Uw woonlasten zoals de kosten van huur of hypotheekrente (let op: niet de aflossing!), energie en gas over de periode januari 2021 tot en met juni 2021 minimaal € 500,00 bedragen.
 • Het verlies aan inkomen het gevolg is van de coronamaatregelen.
 • U aan beschikbare geldmiddelen op dit moment minder dan € 31.340,00 heeft. Het gaat hierbij om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en inwonende minderjarige kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • En er is geen andere regeling waarmee u dat kunt oplossen.

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

Wilt u controleren of u mogelijk recht hebt op TONK? Vul dan de checklist in. Vul deze checklist eerst in voordat u het aanvraagformulier invult. 

Checklist 

Hoogte TONK-uitkering

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. Om de hoogte te berekenen wordt gekeken naar:

 • de hoogte van uw woonlasten
 • uw inkomen op dit moment
 • eventuele medebewoners met wie u de woonlasten kunt delen
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht)

De TONK-uitkering hoeft u niet terug te betalen, tenzij deze als lening is verstrekt.

Controle van uw gegevens

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf, uw gegevens controleren. Daarnaast mag de gemeente bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Vult u daarom de gegevens naar waarheid in.

Voorwaarden en aanvragen TONK 

U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 9 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Aanvragen is mogelijk met DigiD en eHerkenning.

Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot en met 31 oktober 2021

Aanvraag TONK Aanvraag TONK (eHerkenning)

Toestemming van uw (eventuele) partner

Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. Uw partner moet hiervoor het Toestemmingsformulier partner invullen. Dit kan zowel met DigiD als eHerkenning.

Toestemming partner Toestemming partner (eHerkenning)

Maatwerk/bijzondere omstandigheden

Komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering, maar heeft u wel problemen met het betalen van uw woonlasten? Neem dan contact met ons op via info@geertruidenberg.nl of het telefoonnummer 14 0162. Dan kunnen we kijken of u op basis van een individuele beoordeling alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming of dat er mogelijk andere regelingen zijn waarvoor u in aanmerking komt.

Met ingang van zaterdag 10 juli 2021 zijn de volgende maatregelen weer van kracht voor de horeca.

 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is. 
 • Bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht. 
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden.
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.
 • Afhalen is mogelijk.

Gesloten locaties

Per 10 juli moeten dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, de deuren weer sluiten.

Ook voor de cultuursector zijn de gevolgen ingrijpend. Kunstloc Brabant heeft hierover dagelijks overleg met de Provincie Noord-Brabant, verschillende belangenorganisaties, en het culturele veld. Op www.kunstlocbrabant.nl vindt u een totaaloverzicht van de coulance en steunregelingen voor de culturele sector. Daarnaast komt het kabinet met een 2e pakket aan ondersteunende maatregelen voor de culturele en creatieve sector.

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK coronaloket is bereikbaar via 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over corona is 0800-1351.

Contactpersoon gemeente

Bij vragen over een landelijke regeling, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie. Mocht u vragen hebben over gemeenteregelingen, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Kort via 14 0162 of per mail via n.dekort@geertruidenberg.nl.

Als blijkt dat de landelijke regelingen niet toereikend zijn voor u als ondernemer of zzp-er of niet op u van toepassing zijn, dan kunnen wij samen met u kijken naar een voor u passende oplossing. Het college van B&W ondersteunt u als ondernemer of zzp’er graag, binnen de mogelijkheden die wij hiervoor hebben. Eén van de maatregelen die wij al hebben doorgevoerd is dat er op dit moment geen betalingstermijn voor facturen wordt gehanteerd. Alle facturen worden per omgaande betaald.

Als u vragen heeft, of met ons wilt kijken naar een passende oplossing, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpersoon Bedrijven, Nicole de Kort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of N.dekort@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over het uitstellen van het betalen van belastingen of uitstel van betaling van huur van gemeentelijke gebouwen.